آموزش زبان عربی - تعلیم اَللغة العَربیة
درباره وبلاگ


این وبلاگ را برای بهتر یاد گرفتن زبان عربی ایجاد نمودم،باشد که محقق گردد . ودر صورت نیاز و انتقاد به ایمیل mb_5105@yahoo.com پیام بفرستید .
یکشنبه هفتم تیر ۱۳۸۸ :: 1:13 ::  نويسنده : م بایگانی

قواعد درس يازدهم از كتاب دوم راهنمايي

 در اين درس درباره ي گروه  متكلم رامي خوانيم .

13-   طريقه ي ساختن فعل مضارع ( متكلم وحده )

حرف مضارعه ي    اَ     +   ريشه ي فعل    +    شناسه ي عربي ( ــُـ )

                         اَ      +      فـــعــل         +           ــُـ              =        اَ فْــعَــلُ

                         اَ      +      ذَهَـــــب       +           ــُـ              =        اَ ذْهَــبُ  : مي روم

    ضمير مناسب فعل مضارع   ( متكلم وحده ) عبارتند از :   اَنا :   من

مانند :       اَنا    اَ ذْهَـبُ      الي     المَدرَسَةِ .      من به به مدرسه  مي روم.       

14-طريقه ي ساختن فعل مضارع ( متكلم مع الغير )

حرف مضارعه ي    نـَ     +   ريشه ي فعل    +    شناسه ي عربي ( ــُـ )

                         نـَ    +         فـــعــل        +                ــُـ          =     نَـفْــعَــلُ

                         نـَ    +        ذَهَـــــب       +                ــُـ          =      نَـذْهَــبُ  : مي رويـم

    ضمير مناسب فعل مضارع  ( متكلم مع الغير) عبارتند از :   نَحْنُ :   ما

        مانند :      نَحْنُ     نَـذْهَـبُ      الي     المَدرَسَةِ .      ما به به مدرسه  مي رو يـم.

دراين درس قاعده ي سوال كردن و جواب دادن را ياد مي گيريم .ادامه مطلب ...
یکشنبه هفتم تیر ۱۳۸۸ :: 0:50 ::  نويسنده : م بایگانی

قواعد درس دهم از كتاب دوم راهنمايي

 در اين درس درباره ي مثني و جمع مذكر و مونث مخاطب رامي خوانيم .

8 -   طريقه ي ساختن فعل مضارع ( مثني مذكر مخاطب )

 حرف مضارعه ي    تـَ     +   ريشه ي فعل    +    شناسه ي عربي ( انِ )

                          تـَ    +         فـــعــل        +             انِ        =           تَـفْــعَــلانِ

                          تـَ    +        ذَهَـــــب       +              انِ       =            تَـذْهَــبانِ  : مي رويد

    ضمير مناسب فعل مضارع ( مثني مذكر مخاطب ) عبارتند از :   اَنتُما :  شما دو نفر

مانند :       اَيُّها   الطّالِبانِ    تَذْهَبانِ    الي     المَدرَسَةِ .

                      اَنْتُما           تَذْهَبانِ   الي     المَدرَسَةِ . شما دو نفر به مدرسه  مي رويد .

9 -   طريقه ي ساختن فعل مضارع ( جمع مذكر مخاطب )

حرف مضارعه ي     تـَ   +   ريشه ي فعل    +    شناسه ي عربي ( ونَ )

                         تـَ    +        فـــعــل        +           ونَ           =        تَـفْــعَــلُونَ

                         تـَ   +         ذَهَـــــب      +          ونَ            =         تََـذْهَــبُونَ  : مي رويد

    ضمير مناسب فعل مضارع ( جمع مذكر مخاطب ) عبارتند از :   اَنتُم :  شما

مانند :       اَيُّها   الطُلّابُ      تَذهَبُونَ     الي     المَدرَسَةِ .

                اَيُّها اَلمْعَلِّمونَ     تَذهَبُونَ     الي     المَدرَسَةِ .

                     اَنْتُم             تَذهَبُونَ     الي     المَدرَسَةِ .      شما به مدرسه  مي رو يد.

11 -   طريقه ي ساختن فعل مضارع ( مثني مونث مخاطب )

 حرف مضارعه ي    تـَ     +   ريشه ي فعل    +    شناسه ي عربي ( انِ )

                           تـَ    +       فـــعــل         +           انِ            =    تَـفْــعَــلانِ

                           تـَ    +      ذَهَـــــب        +            انِ           =    تَـذْهَــبانِ  : مي رويد

    ضمير مناسب فعل مضارع  ( مثني مونث مخاطب ) عبارتند از :   اَنتُما :  شما دو نفر

مانند :     اَيُّتُها   الطّالِبتانِ  تَذْهَبانِ     الي     المَدرَسَةِ .

                      اَنْتُما         تَذْهَبانِ     الي     المَدرَسَةِ .  شما دو نفر به مدرسه  مي رو يد .

12 -   طريقه ي ساختن فعل مضارع ( جمع مونث مخاطب )

حرف مضارعه ي    تـَ     +   ريشه ي فعل    +    شناسه ي عربي ( ـْنَ )

                         تـَ      +      فـــعــل         +              ـْنَ          =        تَـفْــعَــلْـنَ

                         تـَ      +     ذَهَـــــب        +               ـْنَ         =         تَـذْهَــبْـنَ  : مي رويد

    ضمير مناسب فعل مضارع  ( جمع مذكر مخاطب ) عبارتند از :   اَنتُنَّ :  شما

مانند :    اَيُّتُها   الطالِباتُ    تَذْهَـبْـنَ    الي     المَدرَسَةِ .

             اَيُّتُها اَلمْعَلِّماتُ    تَذْهَـبْـنَ   الي     المَدرَسَةِ .

                   اَنْتُنَّ            تَذْهَـبْـنَ   الي     المَدرَسَةِ .      شما به مدرسه  مي رو يد.

یکشنبه سی و یکم خرداد ۱۳۸۸ :: 12:26 ::  نويسنده : م بایگانی

قواعد درس نهم از كتاب دوم راهنمايي

در اين درس درباره ي مفرد مذكر و مونث مخاطب  مي خوانيم .

7-طريقه ي ساختن فعل مضارع ( مفرد مذكر مخاطب )

 حرف مضارعه ي    تـَ      +   ريشه ي فعل    +    شناسه ي عربي ( ــُـ )

                          تـَ       +        فـــعــل       +        ــُـ       =  تَـفْــعَــلُ

                          تـَ       +       ذَهَـــــب       +       ــُـ       = تَـذْهَــبُ  : مي روي

    ضمير مناسب فعل مضارع   ( مفرد مذكر مخاطب ) عبارتند از :   اَنتَ :   تو

مانند :            اَيُّها   الطّالِبُ    تَذْهَبُ      الي     المَدرَسَةِ .

                      اَنْتَ               تَذْهَبُ     الي     المَدرَسَةِ .      تو به به مدرسه  مي روي .

     نكته ي مهم :  (  اَيُّها ) براي كلمه هاي مذكر مورد خطاب مي باشد  ولي ( اَيَّتُُها ) براي كلمه هاي مونث مورد خطاب مي باشد  .

10-طريقه ي ساختن فعل مضارع ( مفرد مونث مخاطب )

   حرف مضارعه ي    تـَ     +   ريشه ي فعل    +    شناسه ي عربي ( ينَ )

                            تـَ    +         فـــعــل        +          ينَ        =  تَـفْــعَـلينَ

                            تـَ    +         ذَهَـــــب      +          ينَ        = تَـذْهَــبينَ  : مي روي

    ضمير مناسب فعل مضارع ( مفرد مونث مخاطب ) عبارتند از :   اَنتِ :   تو

مانند :       اَيَّتُُها   الطّالِبَةُ    تَذْهَبينَ    الي     المَدرَسَةِ .

                      اَنْتِ           تَذْهَبينَ     الي     المَدرَسَةِ .      تو به به مدرسه  مي روي .
پنجشنبه هفتم خرداد ۱۳۸۸ :: 12:22 ::  نويسنده : م بایگانی

قواعد درس هشتم از كتاب دوم راهنمايي :

 در اين درس درباره ي مثني و جمع مذكر و مونث غايب رامي خوانيم .

2 -  طريقه ي ساختن فعل مضارع ( مثني مذكر غايب )   عبارتند از :  

   حرف مضارعه ي    يـَ     +   ريشه ي فعل    +    شناسه ي عربي ( انِ )

                             يـَ    +    فـــعــل  +   انِ  =  يَـفْــعَــلانِ

                             يـَ   +    ذَهَـــــب  +   انِ =  يَـذْهَــبانِ  : مي روند

 ضمير مناسب فعل مضارع   ( مثني مذكر غايب ) عبارتند از :   هُــمـا  :  آن دو

مانند :                الطّالِبانِ    يَـذْهَبـانِ    الي     المَدرَسَةِ .

                           هُــمـا    يَـذْهَبـانِ    الي     المَدرَسَةِ .  آن دو به به مدرسه  مي روند

 3 -   طريقه ي ساختن فعل مضارع (جمع مذكر غايب )   عبارتند از : 

  حرف مضارعه ي    يـَ     +   ريشه ي فعل    +    شناسه ي عربي    ( ونَ )

                            يـَ    +       فـــعــل        +         ونَ          =         يَـفْــعَــلُونَ

                            يـَ    +     ذَهَـــــب        +         ونَ          =          يَـذْهَــبُونَ  : مي روند

      ضمير مناسب فعل مضار ع  ( جمع مذكر غايب ) عبارتند از :   هُــم  :  آن ها

مانند :                الطّلابُ    يَـذْهَبـُونَ    الي     المَدرَسَةِ .

                       اَلمْعَلِّمونَ    يَـذْهَبـُونَ   الي     المَدرَسَةِ .

                           هُــم     يَـذْهَبـُـونَ   الي     المَدرَسَةِ . آن ها به به مدرسه  مي روند .

5 -   طريقه ي ساختن فعل مضارع ( مثني مونث غايب )   عبارتند از : 

حرف مضارعه ي    تـَ     +   ريشه ي فعل    +    شناسه ي عربي ( انِ )

                         تـَ     +        فـــعــل       +   انِ  =  تَـفْــعَــلانِ

                         تـَ     +        ذَهَـــــب     +   انِ =  تَـذْهَــبانِ  : مي روند

    ضمير مناسب فعل مضارع   ( مثني مونث غايب ) عبارتند از :   هُــمـا  :  آن دو

مانند :                الطّالِبتانِ    تَـذْهَبـانِ   الي     المَدرَسَةِ .

                            هُــمـا    تَـذْهَبـانِ    الي     المَدرَسَةِ .  آن دو به به مدرسه  مي روند

6 -   طريقه ي ساختن فعل مضارع (جمع مونث غايب )   عبارتند از : 

حرف مضارعه ي    يـَ     +   ريشه ي فعل    +    شناسه ي عربي ( ـْنَ )

                         يـَ     +        فـــعــل        +         ـْنَ  =  يَـفْــعَــلْـنَ

                          يـَ    +      ذَهَـــــب        +         ـْنَ  =  يَـذْهَــبْـنَ  : مي روند

  ضمير مناسب فعل مضارع ( جمع مونث غايب ) عبارتند از :   هُــنَّ  :  آن ها

مانند :              الطّالِباتُ   يَذْهَـبْـنَ    الي     المَدرَسَةِ .

                          هُــنَّ    يَذْهَـبْـنَ     الي     المَدرَسَةِ . آن ها به به مدرسه  مي روند.

جمعه یکم خرداد ۱۳۸۸ :: 1:8 ::  نويسنده : م بایگانی

قواعد درس هفتم از كتاب دوم راهنمايي

 درس هفتم درباره ي فعل مضارع مي باشد

تعريف فعل مضارع : به فعلي گفته مي شود كه انجام دادن كاري را در زمان حال بيان كند مانند   :   مي روي   =  چه وقت ؟ الان        مي نويسيم  =  چه وقت ؟   الان

      طريقه ي ساختن فعل مضارع در زبان فارسي عبارتند از :

مـــي       +     بـن مضــارع       +      شنــاسه ي فارسي

مـــي       +           رو             +              م    ====     مي روم

   نكته ي مهم :  براي تبديل كردن فعل ماضي به مضارع در زبان فارسي روشي ساده تر داريم كه آن را شرح مي دهيم .  مانند : فعل    خوردم   را دراين جمله قرار مي دهيم        من الان دارم   مي خور  م

  تذكر1 : اول ما شناسه ي فعل ماضي را پيدا مي كنيم سپس جمله را با توجه به آن شناسه تغيير مي دهيم  مانند : فعل  =  شنا كردند    =   چه كساني ؟    آن ها

پس جمله ي ما مي شود :      آن ها الان دارند   شنا  مي  كنند  .

يا فعل =  نشستيم = چه كساني؟ ما   پس جمله ي ما مي شود :  ما الان داريم مي نشينيم   

  تذكر2 : ما از اين روش استفاده مي كنيم تا ديگر خطايي نداشته باشيم  چرا كه فعل ماضي استمراري هم از جمله فعل هايي است كه با ( مي ) شروع مي شود ، ولي در آن   بن ماضي   وجود دارد  .مانند : فعل ماضي  = رفت  =  استمراري آن =  مي رفت      و مضارع آن  =   مي رود ، است .

 فعل مضارع هم مانند ماضي داراي 14 صيغه مي باشد كه به سه گروه تقسيم مي شوند :

1 - گروه اول غايب   2 - گروه دوم مخاطب يا حاضر      3- گروه سوم متكلم    كه آن را به طور كامل  شرح داديم .

طريقه ساخت فعل مضارع در زبان عربي  :

حروف مضارعه ( ا تين )   +  ريشه ي فعل  +  شناسه ي مضارع

تذكر : در فعل هاي مضارع حتماً يكي از 4 حرف ( اَ ، تـ  ، يـ ، ن ) كه براي سهولت در يادگيري حروف ، ( اتين ) يا ( تينا ) گفته مي شود را داراست ودر اول فعل مضارع قرار مي گيرد ونشانگر فعل مضارع مي باشد .  مانند  :    يَـــذْ هَــبُ  يا   يَــكْـتُــبُ

يَـــجْـلِـسُ

   سوال :  دراين سه فعل فوق كه به مضارع تبديل نموديم  دومين حرف اصلي يا عين الفعل هر فعل از لحاظ حركت باهم فرق مي نمايد  مثلاً   يَذْهَبُ  (  هَـ  ) دومين حرف اصلي داراي حركت  فتحه ( ــَـ ) مي باشد و  يَكْتُبُ (  تُـ  ) آن داراي حركت ضمه ( ـُـ )

و  يَجْلِسُ   ( لِـ  )  آن داراي حركت كسره  ( ــِـ )  است ؟

  جواب :  زيرا كه لهجه هاي زبان عربي به صورت هاي مختلف است واين افعال را همان طور كه عرب زبانان تلفظ نموده اند ما هم مكلف به رعايت و يادگيري آن هستيم وهميشه بايد در فعل مضارع به عين الفعل آن توجه خاصي داشته باشيم .و در لغت نامه ها  هم فعل هاي ماضي را بدين صورت بيان مي كنند تا ما از اشتباه مصون بمانيم .

   مانند :   فَتَحَ  ( ـَـ )  =  باز كرد   كه مضارع آن =  يَفْـتَحُ  =  باز مي كند

              كَتَبَ  ( ـُـ )  =  نوشت  كه مضارع آن  =  يَكْـتُبُ  =  مي نويسد

              قَذَفَ ( ــِـ ) =  پرتاب كرد كه مضارع آن  =  يَقْـذِفُ =  پرتاب مي كند

در اين درس ، دو صيغه ي  فعل مضارع   ( مفرد مذكر غايب ) و (مفرد مونث غايب ) را مي خوانيم :

1- طريقه ي ساختن فعل مضارع ( مفرد مذكر غايب )

  حرف مضارعه ي    يـَ     +  ريشه ي فعل  +    شناسه ي عربي ( ــُـ )

                           يـَ     +      فـــعــل       +    ــُـ    =  يَـفْــعَــلُ

                           يـَ     +      ذَهَـــــب     +   ــُـ      = يَـذْهَــبُ  : مي رود

ضمير مناسب فعل مضارع   ( مفرد مذكر غايب ) عبارتند از :   هُــوَ  :   او

مانند :                الطّالِبُ    يَـذْهَبَ    الي     المَدرَسَةِ .

                           هُــوَ     يَـذْهَبُ    الي     المَدرَسَةِ .      او به به مدرسه  مي رود.

4 - طريقه ي ساختن فعل مضارع ( مفرد مونث غايب )

  حرف مضارعه ي    تـَ     +   ريشه ي فعل    +    شناسه ي عربي ( ــُـ )

                           تـَ      +     فـــعــل          +    ــُـ  =  تَـفْــعَــلُ

                           تـَ      +    ذَهَـــــب         +   ــُـ  = تَـذْهَــبُ  : مي رود

ضمير مناسب فعل مضارع   ( مفرد مذكر غايب ) عبارتند از :   هِــيَ  :   او

مانند :                الطّالِبةُ    تَـذْهَبَ    الي     المَدرَسَةِ .

                           هِـيَ    تَـذْهَبُ    الي     المَدرَسَةِ .      او به به مدرسه  مي رود.

 

دوشنبه سیزدهم آبان ۱۳۸۷ :: 22:41 ::  نويسنده : م بایگانی
  قواعد درس ششم از كتاب دوم راهنمايي

 در اين درس درباره ي گروه  متكلم رامي خوانيم .

13-   طريقه ي ساختن فعل ماضي ( متكلم وحده )

                  ريشه ي فعل           +       شناسه ي عربي     (  ــْتُ   )

                       فَـــعَـــل              +           ــْتُ       =     فَــعَـلْتُ

                       ذَهَـــــب            +           ــْتُ      =     ذَهَــبْـتُ  :  رفـــتم 

    ضمير مناسب فعل ماضي   ( متكلم وحده ) عبارتند از :   اَنا :   من

مانند :       اَنا     ذَهَبْتُ      الي     المَدرَسَةِ .      من به به مدرسه  رفتم.     

14-   طريقه ي ساختن فعل ماضي ( متكلم مع الغير )

ريشه ي فعل     +    شناسه ي عربي     (  ــْنا   )

   فَـــعَـــل    +     ــْنا      =     فَــعَـلْنا

   ذَهَـــــب   +   ــْتُ      =     ذَهَــبْـنا  :  رفـــتيم 

    ضمير مناسب فعل ماضي   ( متكلم مع الغير) عبارتند از :   نَحْنُ :   ما

مانند :      نَحْنُ     ذَهَبْنا      الي     المَدرَسَةِ .      ما به به مدرسه  رفتيم.

دراين درس قاعده ي سوال كردن و جواب دادن را ياد مي گيريم .

پرسش و جواب دادن به سوالات به سه صورت انجام مي پذيرد :

1 -   اگر سوال ما از گروه غايب  باشد  ......  جواب ما همان گروه غايب مي باشد واين هم براي فعل ها وهم براي ضميرها مي باشد . مانند :  هَلْ هُوَ عليٌ ؟                     نَعَم ،  هُوَ عليٌ

        هَل هو كَتَبَ الدروسَ ؟       نَعم ، هو كَتَبَ الدروسَ .

        هَل هُم ذَهَبوا الي المسجِدِ ؟     نَعَم ،  هُم ذَهَبوا الي المسجِدِ .  

                                                     لا  ،  هنَّ  ذَهَبْنَ الي المدرسةِ .

2 -  اگر سوال ما مفرد مذكر و مفرد مونث مخاطب ( يعني صيغه ي 7 ، 10  )  باشد  ......  جواب ما متكلم وحده ( يعني صيغه ي 13 ) مي باشد .

              مَــــنْ    اَنْــــتَ   ؟     انـــا     مُـحَمـَّـدٌ . تو چه كسي هستي ؟ من محمد هستم

                     مفرد مذكرمخاطب       متكلم وحده

            مَــــنْ    اَنْــــتِ   ؟     انـــا     مريـَمُ  . تو چه كسي هستي ؟ من مريم هستم

                                     مفرد مونث مخاطب     متكلم وحده

هَـــلْ  اَنـْتَ   ذَهـــَـبـْتَ  الي المدرسةِ ؟     آيا تو به مدرسه رفتي ؟

نَــعَـم ،  انـا    ذَهـــَـبـْتُ  الي المدرسةِ .      بله من به مدرسه رفتم .

2 -  اگر سوال ما مثني و جمع مذكر مونث مخاطب ( يعني صيغه ي 8 ، 9 ، 11 ، 12 ) باشد  ......  جواب ما متكلم مع الغير  ( يعني صيغه ي 14  ) مي باشد . مانند :

مَــــنْ   اَنْــــتُما   ؟   نَحْنُ   مُـحَمـَّـدٌ و عليٌ . شما چه كساني هستيد ؟ ما محمدو علي هستيم

              مثني مذكر مخاطب     متكلم مع الغير

هَـــلْ  اَنـْتُم   ذَهـــَـبـْتُم الي المدرسةِ ؟     آيا شما به مدرسه رفتيد ؟

نَــعَـم  ، نحنُ    ذَهـــَـبـْنا  الي المدرسةِ .      بله ما به مدرسه رفتيم .

هَـــلْ  اَنـْتُنَّ   مُعَلِّماتٌ  في المدرسةِ ؟     آيا شما معلمان زن درون مدرسه هستيد ؟  

نَــعَـم ، نحنُ    ذَهـــَـبـْنا  الي المدرسةِ .      بله ، ما معلمان زن درون مدرسه هستيم.

در پايان 14 صيغه ي فعل ماضي را با كف دست چپ مي كشيم و آن را خوب تمرين مي كنيم و ياد مي گيريم .                           
دوشنبه بیست و نهم مهر ۱۳۸۷ :: 0:3 ::  نويسنده : م بایگانی

قواعد درس پنجم از كتاب دوم راهنمايي

 در اين درس درباره ي مثني و جمع مذكر و مونث مخاطب رامي خوانيم .

 8 -   طريقه ي ساختن فعل ماضي ( مثني مذكر مخاطب )

                    ريشه ي فعل           +       شناسه ي عربي     (  ـْـتُـما   )

                            فَـــعَـــل           +           ــْتُما       =    فَــعَـلْـتُما

                           ذَهَـــــب           +           ــْتُما      =    ذَهَــبْـتُما  :  رفـــتيد 

 ضمير مناسب فعل ماضي   ( مثني مذكر مخاطب ) عبارتند از :   اَنتُما :  شما دو نفر

مانند :           اَيُّها   الطّالِبانِ    ذَهَبْتُما      الي     المَدرَسَةِ .

                         اَنْتُما           ذَهَبْتُما      الي     المَدرَسَةِ .     شما دو نفر به مدرسه  رفتيد .

 9 -   طريقه ي ساختن فعل ماضي ( جمع مذكر مخاطب )

                    ريشه ي فعل           +       شناسه ي عربي     (  ـْـتُـم   )

                         فَـــعَـــل              +           ــْتُم       =       فَــعَـلْـتُم

                         ذَهَـــــب             +           ــْتُم      =    ذَهَــبْـتُم  :  رفـــتيد 

  ضمير مناسب فعل ماضي   ( جمع مذكر مخاطب ) عبارتند از :   اَنتُم :  شما

مانند :       اَيُّها   الطُلّابُ    ذَهَبْـتُم      الي     المَدرَسَةِ .

               اَيُّها اَلمْعَلِّمونَ     ذَهَبْـتُم      الي     المَدرَسَةِ .

                     اَنْتُم            ذَهَبْـتُم      الي     المَدرَسَةِ .      شما به مدرسه  رفتيد.

 ۱۱ -   طريقه ي ساختن فعل ماضي ( مثني مونث مخاطب )

                    ريشه ي فعل           +       شناسه ي عربي     (  ـْـتُـما   )

                        فَـــعَـــل               +           ــْتُما       =    فَــعَـلْـتُما

                        ذَهَـــــب              +           ــْتُما      =    ذَهَــبْـتُما  :  رفـــتيد 

  ضمير مناسب فعل ماضي   ( مثني مونث مخاطب ) عبارتند از :   اَنتُما :  شما دو نفر

مانند :       اَيُّتُها   الطّالِبتانِ  ذَهَبْتُما      الي     المَدرَسَةِ .

                      اَنْتُما          ذَهَبْتُما      الي     المَدرَسَةِ .     شما دو نفر به مدرسه  رفتيد .

 12 -   طريقه ي ساختن فعل ماضي ( جمع مونث مخاطب )

                    ريشه ي فعل           +       شناسه ي عربي     (  ـْـتُـنَّ   )

                          فَـــعَـــل             +    ــْتُنَّ     =    فَــعَـلْـتُنَّ

                         ذَهَـــــب             +   ــْتُنَّ     =   ذَهَــبْـتُنَّ  :  رفـــتيد 

    ضمير مناسب فعل ماضي   ( جمع مذكر مخاطب ) عبارتند از :   اَنتُنَّ :  شما

مانند :       اَيُّتُها   الطالِباتُ    ذَهَبْتُنَّ      الي     المَدرَسَةِ .

                اَيُّتُها اَلمْعَلِّماتُ    ذَهَبْـتُنَّ      الي     المَدرَسَةِ .

                      اَنْتُنَّ           ذَهَبْـتُنَّ      الي     المَدرَسَةِ .      شما به مدرسه  رفتيد.

جمعه بیست و ششم مهر ۱۳۸۷ :: 23:52 ::  نويسنده : م بایگانی

قواعد درس چهارم از كتاب دوم راهنمايي

  در اين درس درباره ي مفرد مذكر و مونث مخاطب  مي خوانيم .

7-   طريقه ي ساختن فعل ماضي ( مفرد مذكر مخاطب )

                    ريشه ي فعل       +       شناسه ي عربي     (  ــْتَ   )

                       فَـــعَـــل           +           ــْتَ       =     فَــعَـلْتَ

                      ذَهَـــــب           +           ــْتَ      =     ذَهَــبْـتَ  :  رفـــتي 

 ضمير مناسب فعل ماضي   ( مفرد مذكر مخاطب ) عبارتند از :   اَنتَ :   تو

مانند :       اَيُّها   الطّالِبُ    ذَهَبْتَ      الي     المَدرَسَةِ .

                       اَنْتَ         ذَهَبْتَ      الي     المَدرَسَةِ .      تو به به مدرسه  رفتي .

     نكته ي مهم :  (  اَيُّها ) براي كلمه هاي مذكر مورد خطاب مي باشد  ولي ( اَيَّتُُها ) براي كلمه هاي مونث مورد خطاب مي باشد .

10-   طريقه ي ساختن فعل ماضي ( مفرد مذكر مخاطب )

                    ريشه ي فعل           +       شناسه ي عربي     (  ــْتِ   )

                  فَـــعَـــل        +           ــْتِ       =     فَــعَـلْتِ

                 ذَهَـــــب        +           ــْتِ      =     ذَهَــبْـتِ  :  رفـــتي 

    ضمير مناسب فعل ماضي   ( مفرد مونث مخاطب ) عبارتند از :   اَنتِ :   تو

مانند :        اَيَّتُُها   الطّالِبَةُ    ذَهَبْتِ      الي     المَدرَسَةِ .

                      اَنْتِ            ذَهَبْتِ      الي     المَدرَسَةِ .      تو به به مدرسه  رفتي .

جمعه بیست و ششم مهر ۱۳۸۷ :: 23:41 ::  نويسنده : م بایگانی

قواعد درس سوم از كتاب دوم راهنمايي

  در اين درس درباره ي مثني و جمع مذكر و مونث غايب رامي خوانيم .

2 -  طريقه ي ساختن فعل ماضي ( مثني مذكر غايب )   عبارتند از : 

 ريشه ي فعل     +      شناسه ي عربي    ـا  ( الف )

  فَـــعَـــل    +   ـا  =  فَــعَــلَــا

 ذَهَـــــب    +   ـا  =  ذَهَـــبَـا : رفـــتند« دو نفر » 

    ضمير مناسب فعل ماضي   ( مثني مذكر غايب ) عبارتند از :   هُــمـا  :  آن دو

مانند : الطّالِبانِ    ذَهَبَـا      الي     المَدرَسَةِ .

           هُــمـا      ذَهَبَـا      الي     المَدرَسَةِ .     آن دو به به مدرسه  رفتند .

 

 3 -   طريقه ي ساختن فعل ماضي (جمع مذكر غايب )   عبارتند از : 

ريشه ي فعل     +      شناسه ي عربي    وا    (  واو ،  الف زينت )

  فَـــعَـــل    +   وا   =  فَــعَــلـَـوا

 ذَهَـــــب   +  وا   =  ذَهَـــبَـوا :رفـــتند« چند نفر » 

      ضمير مناسب فعل ماضي   ( جمع مذكر غايب ) عبارتند از :   هُــم  :  آن ها

مانند :               الطّلابُ     ذَهَبَـوا      الي     المَدرَسَةِ .

                       اَلمْعَلِّمونَ    ذَهَبَـوا     الي     المَدرَسَةِ .

                          هُــم       ذَهَبَــوا     الي     المَدرَسَةِ .     آن ها به به مدرسه  رفتند .

نكته ي مهم :  بعد از علامت ( واو ) ( جمع مذكر غايب )  يك الف مي آيد كه به آن  الف زينت مي گويند .

5 -   طريقه ي ساختن فعل ماضي ( مثني مونث غايب )   عبارتند از :

ريشه ي فعل     +     شناسه ي عربي  ـتا     ( الف و تاء )

فَـــعَـــل    +   ـتا   =  فَــعَــلـَـتا

ذَهَـــــب   +  ـتا   =  ذَهَـــبَـتا  :رفـــتند « دو نفر » 

    ضمير مناسب فعل ماضي   ( مثني مذكر غايب ) عبارتند از :   هُــمـا  :  آن دو

مانند :   الطّالِبتانِ    ذَهَبَـتا    الي   المَدرَسَةِ .

          هُــمـا    ذَهَبَـتا      الي   المَدرَسَةِ .     آن دو به به مدرسه  رفتند .

6 -   طريقه ي ساختن فعل ماضي (جمع مونث غايب )   عبارتند از : 

ريشه ي فعل     +      شناسه ي عربي    ـْـنَ   ( نون فتحه دار ما قبل ساكن  )

فَـــعَـــل    + ــْنَ   = فَــعَــلـْنَ

 ذَهَـــــب  + ــْنَ   = ذَهَـــبْـنَ:رفـــتند  « چند نفر » 

      ضمير مناسب فعل ماضي   ( جمع مونث غايب ) عبارتند از :   هُــنَّ  :  آن ها

مانند :              الطّالِباتُ   ذَهَـبْـنَ     الي     المَدرَسَةِ .

                         هُــنَّ       ذَهَـبْـنَ    الي     المَدرَسَةِ .     آن ها به به مدرسه  رفتند .

شنبه شانزدهم شهریور ۱۳۸۷ :: 10:21 ::  نويسنده : م بایگانی

قواعد درس دوم از كتاب دوم راهنمايي

در اين درس ،  فعل ماضي   ( مفرد مذكر غايب ) (مفرد مونث غايب ) را مي خوانيم

1- طريقه ي ساختن فعل ماضي ( مفرد مذكر غايب )

 ريشه ي فعل  +   شناسه ي عربي ( ــَـ )

 فَـــعَـــل   +   ــَـ =  فَــعَــلَ

 ذَهَـــــب  +   ــَـ = ذَهَـــبَ  :  رفـــت 

 ضمير : ضمير به كلمه اي گفته مي شود كه به جاي اسم مي نشيند واز تكرار آن جلو گيري مي كند .

    ضمير مناسب فعل ماضي   ( مفرد مذكر غايب ) عبارتند از :   هُــوَ  :   او

مانند :           الطّالِبُ    ذَهَبَ      الي     المَدرَسَةِ .

                    هُــوَ     ذَهَبَ      الي     المَدرَسَةِ .      او به به مدرسه  رفت .

4 -   طريقه ي ساختن فعل ماضي ( مفرد مونث غايب )   عبارتند از :  

ريشه ي فعل +        شناسه ي عربي    (   تْ   )

فَـــعَـــل   +    ـتْ   =   فَــعَــلَتْ

ذَهَـــــب  +    ـتْ    =   ذَهَـــبَتْ  :  رفـــت 

ضمير مناسب فعل ماضي   ( مفرد مونث غايب ) عبارتند از :     هِـــيَ   :   او

مانند :           الطّالِبَةُ    ذَهَبَتْ      الي   المَدرَسَةِ .

                    هِــيَ    ذَهَبَتْ      الي     المَدرَسَةِ .      او به به مدرسه  رفت .

     نكته ي مهم : ضمير با فعل هميشه از نظر عدد و مذكر و مونث بودن ، با هم مطابقت داشته با شد .

    سوال : شباهت  ( هُوَ   با   هِيَ  ) درچيست ؟ 1- هر دو ضمير هستند .2- هر دو براي مفرد بكار مي روند . 3-  هر دو براي گروه غايب  بكار مي روند  . 4- هر دو به معناي  او مي باشد .

   سوال : فرق  ( هُوَ   با   هِيَ  ) در چيست ؟  هو براي مذكر و هي براي مونث مي باشد .

چهارشنبه بیست و پنجم اردیبهشت ۱۳۸۷ :: 12:3 ::  نويسنده : م بایگانی

كتاب دوم راهنمايي

 

    قاعده درس اول خلاصه سال اول راهنمايي مي باشد و به آن رجوع شود .

كتاب دوم راهنمايي در مورد افعال ( ماضي و مضارع ) و ضمائر (منفصل « جدا » و متصل « چسبيده » ) وطريقه ي سوال كردن وجواب دادن مي باشد كه آن را شرح وتوضيح مي دهيم و در پايان دا نش آموز سال دوم  راهنمايي مي تواند 14 صيغه ي ماضي ومضارع را صرف نموده وسوال وجواب بسازد و راه استفاده از ضمائر را بكر بگيرد .

فــــعــــل

تعريف فعل :  فعل به كلمه اي گفته مي شود كه انجام دادن كاري يا روي دادن حالتي را در زماني  ( گذشته ، حال ، آينده )  بيان كند و  افعال  ، فعلاً  سه  دسته  هستند                      1 -  ماضي « گذشته » 2- مضارع «حال» 3- مستقبل «آينده »

       مبحث اوليه كتاب دوم  درباره ي فعل ماضي است .

تعريف فعل ماضي : كلمه اي است كه انجام دادن حالتي را در زمان گذشته بيان كند  مانند :   رفت  ،  به دست آوردي ، شنا كردم .

   طريقه ي ساختن فعل ماضي در زبان فارسي  بدين صورت مي باشد .

   بن ماضي  +  شناسه ي فارسي            =                 شناسه هاي فارسي عبارتند از :

                    اول شخص مفرد        ـم                        اول شخص جمع       ـيـم  

                        دوم شخص مفرد       ــي                       دوم شخص جمع       ـيـد

                        سوم شخص مفرد    ت د                      سوم شخص جمع       ـنـد                   مانند  : رفتم ، رفتي ، رفت ، رفتيم ، رفتيد ، رفتند  ، زدم ، زدي ، زد ، زديم ، زديد ، زدند  

 نكته ي مهم 1 : براي پيدا نمودن فعل در جمله از جمله ي (   كـار چيست ؟ ) استفاده كنيم .

 مانند : علي به مدرسه رفت .  سوال مي كنيم : كار چيست ؟  در جواب مي گوئيم   رفتن ....پس آن فعل ما است .      حاكم ستمگر دستور به قتل مجرمان داد.     كار چيست ؟   دستور داد

 

 نكته ي مهم 2  :  براي پيدا نمودن زمان فعل از سوال   (  كي ؟ يا  چه وقت ؟ ) استفاده مي كنيم .

مانند :    حاكم ستمگر دستور به قتل مجرمان داد. كي دستور داد ؟      زمان گذشته

              محسن در اتاق غذا مي خورد .    چه وقت غذا مي خورد ؟       زمان حال

 فعل ماضي و افعال ديگر مانند مضارع به سه گروه تقسيم مي شوند :

           1 - گروه اول غايب   2 - گروه دوم مخاطب يا حاضر      3- گروه سوم متكلم                                 

      تعريف گروه غايب : گروهي هستند كه در جمع ما حضور ندارند و شامل 6 صيغه است .

دوصيغه مفرد مذكر و مونث ، دو صيغه مثني مذكر ومونث ،  دو صيغه جمع مذكرومونث

        مانند : خوردند :  چه كساني ؟ آنهايي كه در جمع ما حضور ندارند . رفت : چه كسي ؟  او

     تعريف گروه مخاطب يا حاضر :گروهي هستند كه در جمع ما حضور دارندوما آن ها را خطاب قرار مي دهيم . و شامل 6 صيغه است ، دوصيغه مفرد مذكر و مونث ، دو صيغه مثني مذكر ومونث ،  دو صيغه جمع مذكر ومونث

     تعريف گروه متكلم : گروهي كه از خودصحبت مي كنند و دو صيغه دارد  يكي وحده « تنها » و ديگري مع الغير « با ديگران » . مانند : نوشتم ..... من  ، عبادت كرديم ..... ما

      شناسه عربي :   به همان علامتها و حروفي گفته مي شود كه به آخر ريشه ي فعل متصل شده و فعل ماضي را مي سازد .

     مشخصات 14 صيغه ي فعل رابا توجه به كف دست چپ مي آموزيم. براي كشيدن دست چپ ، ابتدا دست راست خودرا روي يك صفحه ي سفيد قرار مي دهيم و دور تا دور آن را با خودكارمان مي كشيم وآن را مانند كف دست چپ و شكل زير تقسيم بندي مي كنيم و در پايان فعل يا ضمير را در آن مي نويسيم.

 

                             
 
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است |طراحی : پیچک